Міжнародний конкурс студентських наукових робіт із бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту у 2019/2020 навчальному році в Національному університеті «Львівська політехніка»

Інформаційний лист щодо проведення
Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт із бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту у 2019/2020 навчальному році в Національному університеті «Львівська політехніка»

Шановні колеги! Повідомляємо Вас про продовження терміну прийому матеріалів на Міжнародний конкурс студентських наукових робіт із бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту до 25 квітня 2020 р.

Оргкомітет конкурсу вже отримав кілька робіт учасників та організовує процедуру їх рецензування. Оргкомітетом Конкурсу розглядаються можливі варіанти проведення фінального туру, що залежить від перебігу епідеміологічної ситуації в Україні. Про формат фінального туру буде повідомлено додатково.

_____________________

У Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться Міжнародний конкурс студентських наукових робіт із бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту. Організаторами конкурсу є кафедра обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» спільно із профільними кафедрами Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Румунського університету «Артіфекс», Одеського національного політехнічного університету. Основними завданнями Конкурсу є розвиток міжнародної наукової співпраці та активізація наукових досліджень студентів у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, а також підвищення престижу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

До Конкурсу запрошуються студенти українських та чужоземних закладів вищої освіти.
Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, креативними за суттю, містити наукову новизну, мати практичну та теоретичну спрямованість, містити формулювання вирішення актуальних проблем бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу й аудиту. До участі в Конкурсі приймаються роботи, які виконані вперше та раніше ніде не публікувалися.

Для участі в Конкурсі учасники повинні завчасно зареєструватись на сайті Конкурсу www.conf.lviv.ua у терміни, визначені Організаційним комітетом, а також заповнити анкету. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої інформації.
Конкурсна комісія закладу вищої освіти відбирає не більше п’яти наукових робіт, а автори надсилають їх через сайт Організаційному комітету Конкурсу не пізніше 25 квітня 2020 року.

Конкурсні наукові роботи можуть бути одноосібними або колективними (не більше трьох авторів). Виконання конкурсних робіт і їхній захист на конференції відбувається англійською мовою.

Конкурс проводиться у два тури: дистанційний та очний.

Організаційний комітет проводить попередній контроль надісланих робіт на відповідність вимогам Конкурсу та відсутність академічного плагіату.

Допущені до Конкурсу роботи Організаційний комітет шифрує та надсилає електронною поштою членам Журі. Кожну роботу, допущену до Конкурсу, оцінює два члени Журі з різних країн. Організаційний комітет забезпечує уникнення конфлікту інтересів при оцінюванні конкурсних робіт. Не пізніше 10 травня 2020 р. Оргкомітет повідомляє учасників Конкурсу, чиї роботи відібрані для участі у другому (очному) турі.
Фінальний тур проводиться у формі конференції безпосередньо в Національному університеті «Львівська політехніка» 29-30 травня 2020р.

За рекомендацією Журі Конкурсу кращі конкурсні роботи будуть запропоновані до публікації у наукових виданнях України у формі статті.

Основні вимоги до оформлення робіт:

Загальний обсяг роботи до 1,0 друкованого аркуша (40 000 друкованих знаків) без урахування додатків та переліку літературних джерел.

Конкурсна робота повинна містити:

Анотацію (у якій зазначається актуальність, мета, завдання, використана методика дослідження та загальна характеристика роботи) та ключові слова. Обсяг анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків. Кількість ключових слів – не менше п’яти.

Вступ, в якому варто зазначити постановку проблеми у загальному вигляді, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей наукового дослідження тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки та перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.

Список використаних джерел.

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.
Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Електрона версія роботи надсилається одночасно у двох форматах: 1) *.doc або *.docx та 2) *.pdf.

Прикріпіть файли роботи у двох форматах: 1) *.doc або *.docx та 2) *.pdf. та відправте на електронну скриньку: oa.dept@lpnu.ua. У темі повідомлення вкажіть: Конкурс та повне прізвище учасника конкурсу.

Інформаційний лист (PDF)

Information letter (PDF)