МР

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра обліку та аналізу підготовку фахівців з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування здійснює впродовж 15 років. З вересня 2016 р. кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань «Управління та адміністрування», докторів філософії (наказ МОН України від 30.05.2016 р. № 590) та докторів наук (рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 23 від 24.05.2016 р).

Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання студентом відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової), або наукової програми, що є підставою для присудження кваліфікації бакалавра, магістра, доктора філософії з обліку і оподаткування.

Ґрунтується освітня програма на структурно-логічній схемі підготовки, тобто враховує логічну послідовність навчальних дисциплін та інших компонентів.

Освітньо-професійна програма (ОПП) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування», розроблена кафедрою обліку та аналізу в 2019 р.,  відповідає вимогам нормативних документів МОН України та університету, забезпечує здобуття студентом компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Основні характеристики ОПП підготовки бакалаврів наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Профіль освітньо-професійної програми підготовки  бакалавра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (фрагмент)

Повна назва кваліфікації Бакалавр обліку і оподаткування
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 4 роки.

Обсяг освітньої програми бакалавра:

 

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Передумови Повна загальна середня освіта
Придатність до працевлаштування Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, аналітик, консультант з податків і зборів, економічний радник, аудитор
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю
Кадрове

забезпечення

Понад 90% професорсько-викла­даць­­кого складу, задіяного до викла­дан­ня професійно-орієнтованих дисцип­­­лін, мають наукові ступені за спе­ціальністю

 

В основу формування ОПП бакалаврського рівня зі спеціальності «Облік і оподаткування» покладено компетентнісний підхід, а також гнучку структуру, яка  забезпечує студенту право вибору навчальних дисциплін, створення індивідуальних навчальних траєкторій. Обсяг обов’язкових дисциплін  становить 75%, а вибір­кових – 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС.

ОПП зі спеціальності «Облік і оподаткування» складена з врахуванням таких основних вимог: скорочення загальної кількості навчальних дисциплін шляхом інтеграції змістово-пов’язаних дисциплін; мінімальний обсяг дисципліни не менше 3 кредитів ЄКТС; оптимальний обсяг кредитного модуля – 4-5 кредитів; дисципліни поділено: за циклами (загальна і професійна підготовка) і за статусом (обов’язкові, за вибором ВНЗ, за вільним вибором студентів). 25% навчальних дисциплін є спільними для всіх спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адмі­ністру­вання» і   викладаються  в першому-третьому семестрах.

Обов’язкова частина ОПП містить перелік обов’язкових навчальних дисциплін та видів практичної підготовки (табл. 2).

 Таблиця 2

Обов’язкові дисципліни освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів за спеціальністю «Облік і оподаткування»,  викладання яких закріплено за кафедрою обліку та аналізу

Вступ до фаху “Облік і оподаткування” 3
Бухгалтерський облік (загальна теорія) 5
Економіка підприємства 5
Історія обліку, аналізу та аудиту 3
Фінансовий облік І 6
Фінансовий облік ІІ 6
Господарське право 3
Звітність підприємств 5
Облік у банках 6
Податкова система 4
Управлінський облік 5
Аналіз господарської діяльності 5
Аудит 5
Облік у державному секторі економіки 5
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 3
Вступ до фаху “Облік і оподаткування” (КР) 2
Калькулювання собівартості продукції (КП) 3
Аналіз господарської діяльності підприємства (КП) 3
Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи 3
Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи 9
Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи 3

 

 

Назва дисципліни Кількість кредитів
Вступ до фаху «Облік і оподаткування» 3
Бухгалтерський облік (загальна теорія) 5
Історія обліку, аналізу та аудиту 3
Фінансовий облік І 6
Фінансовий облік ІІ 6
Звітність підприємств 5
Облік у банках 6
Податкова система 4
Управлінський облік 5
Аналіз господарської діяльності 5
Аудит 5
Облік у державному секторі економіки 5
Вступ до фаху «Облік і оподаткування»  (курсова робота) 2
Калькулювання собівартості продукції (курсовий проект) 3
Аналіз господарської діяльності підприємства (курсовий проект) 3
Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи 3
Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи 9
Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи 3

 

Вибіркова частина ОПП бакалаврського рівня містить навчальні дисципліни:спеціальності (спеціалізації) та за вибором студента. В ОПП частка навчальних дисциплін вибіркового блоку становить 25%, з них 22,5% –цикл дисциплін загальної підготовки і 2,5 % – загальної підготовки. Вибіркові навчальні дисципліни студенти можуть обирати на другому-четвертому курсах.  Студент може обрати такий блок професійно-орієнтованих дисциплін: «Облік і аудит», або «Облік, аналіз та оподаткування» в обсязі 48 кредитів ЄКТС. Студент вибирає блок дисциплін на четвертому курсі. Варіативні дисципліни ОПП визначають зміст професійної підготовки фахівця та кількість кредитів на їхнє вивчення (табл. 3).

Таблиця 3

Вибіркові дисципліни освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів за спеціальністю «Облік і оподаткування»,  викладання яких закріплено за кафедрою обліку та аналізу 

Назва дисципліни Кількість кредитів
1 2
  1. Цикл загальної підготовки
Разом за циклом 6

2. Цикл професійної підготовки

Дисципліни вибіркового блоку «Облік і аудит»
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 3
Облік зовнішньоекономічної діяльності 5
Облік та аналіз комерційної діяльності 4
Облік та оподаткування підприємств АПК 4
Облік у будівництві 4
Податковий облік і звітність 5
Судово-бухгалтерська експертиза 5
Внутрішньогосподарський контроль 5
Облік у небюджетних неприбуткових організаціях 5
Облікова політика  підприємства 5
Облік на підприємстві (курсовий проект) 3

Дисципліни вибіркового блоку «Облік, аналіз та оподаткування»

Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні 3
Контроль і ревізія 5
Облік за видами економічної діяльності 7
Облік та оподаткування суб’єктів малого

підприємництва

5
Податкова звітність 5
Податкові розрахунки 5
Аналіз за видами економічної діяльності 5
Податковий і митний контроль 5
Формування та реалізація облікової політики підприємства 5
Облік і звітність в оподаткуванні (курсовий проект) 3

Вибіркові компоненти інших освітньо-професійних програм

Разом за циклом

6

 

Розроблений перелік вибіркових дисциплін, їхній зміст, час на вивчення, форма підсумкового контролю забезпечують структурно-логічну послідовність та мож­ливості оптимізації навчального процесу, а також враховують потреби регіонального ринку праці.

Стає можливою підготовка студентів в університеті за інтегрованими навчальними планами з вищими навчальним закладами І-ІІ рівнів акредитації.

Кафедра обліку та аналізу спільно з кафедрою педагогіки та соціального управління у 2019 р. ліцензувала спеціальність 015 «Професійна освіта (облік і оподаткування) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Під час навчання студенти набувають здатність розв’язувати  складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в обліково-економічній сфері під час професійної діяльності у галузі професійної освіти. Випускники можуть працювати фахівцем в галузі освіти: педагог професійного навчання, викладач обліково-економічних дисциплін, викладач професійно-технічного навчального закладу, методист заочних шкіл і відділень, вчитель середнього навчально-виховного закладу, методист з економічної освіти, інструктор виробничого навчання, керівник виробничої практики тощо.

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування», розроблені кафедрою обліку та аналізу, забезпечують здобуття студентом компетентностей, поглиблених теоретичних знань, умінь за обраною спеціальністю (спеціалізацією), загальних засад методології наукової або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Зарахування на навчання за програмою другого (магістерського) рівня студентів університету, які успішно завершили бакалаврську підготовку, проводиться згідно з Правилами прийому до  Львівської політехніки на конкурсних засадах  за заявами студентів.

Магістерська підготовка за спеціальністю «Облік і оподаткування» реалізується за такими програмами:

  • освітньо-професійною (ОПП) – випускники спрямовані на  професійну діяльність у сфері економіки;
  • освітньо-науковою (ОНП) – випускники зорієнтовані на науково-дослідну діяльність у ЗВО та наукових установах.

Загальний обсяг підготовки магістрів за ОПП становить 90 кредитів протягом трьох семестрів на основі бакалаврського рівня вищої освіти. Основні характеристики ОПП підготовки магістрів наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Профіль освітньо-професійної програми підготовки  магістра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (фрагмент) 

Повна назва кваліфікації Магістр обліку і оподаткування
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки
Передумови Рівень вищої освіти: бакалавр
Можливість

працевлаштування

Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: головний бухгалтер, головний ревізор, фінансовий директор, податковий менеджер, державний податковий інспектор, аналітик, аудитор, викладач, науковий співробітник
Подальше навчання Можливість навчання за докторськими програмами управління та адміністрування
Інтегральна компетентність Здатність ефективно вирішувати складні задачі в сфері обліку та оподаткування з використанням сучасних технічних засобів і новітніх методик та формування потенціалу особистого наукового й фахового вдосконалення

 

Обсяг обов’язкових дисциплін  становить 74%, вибір­кових – 26% від загального обсягу кредитів ЄКТС. Перелік обов’язкових  дисциплін, викладання яких закріплене за кафедрою обліку та аналізу, подано у табл. 5.

Таблиця 5

Обов’язкові дисципліни освітньо-професійної програми підготовки  магістра  зі спеціальності «Облік і оподаткування»,  викладання яких закріплено за кафедрою обліку та аналізу

Назва дисципліни Кількість кредитів
  1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Інтелектуальна власність 3

2.       Цикл професійної підготовки

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 6
Облік і звітність у корпораціях 3
Організація і методика аудиту 6
Претензійне та позовне провадження 3
Фінансовий аналіз 6
Організація бухгалтерського обліку 4
Організація і проведення аудиту (курсовий проект) 3
Організація бухгалтерської служби (курсовий проект) 3
Практика за темою магістерської дипломної роботи 6
Виконання магістерської дипломної роботи 18
Захист магістерської дипломної роботи 3
Кваліфікаційний екзамен 3
Разом обов’язкові дисципліни 67

 

Вибіркова частина ОПП (табл. 6) містить професійно- орієнтовані дисципліни чотирьох магістерських програм, перелік і зміст яких визначають потреби ринку праці у фахівцях певної спеціальності та спеціалізації, вимоги працедавців чи особливості наукових шкіл, а також дисципліни за вибором студентів. Ці дисципліни студенти вибирають з урахуванням їхніх професійних та освітньо-культурних потреб. Вибіркові навчальні дисципліни студенти можуть обирати для магістерського рівня підготовки у другому і третьому семестрах.

Таблиця 6

Вибіркові дисципліни освітньо-професійної програми підготовки  магістра  зі спеціальності «Облік і оподаткування»,  викладання яких закріплено за кафедрою обліку та аналізу

Назва дисципліни Кількість кредитів
1 2
1.Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Інноваційний розвиток підприємства 3
Соціальна відповідальність та інтегрована звітність підприємств 3
Теорія та історія оподаткування 3
Разом за циклом 3

2. Цикл професійної підготовки

Дисципліни вибіркового блоку «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»

Менеджмент персоналу бухгалтерської служби 3
Державний фінансовий контроль 4
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 4
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті 4
Разом за циклом 15

Дисципліни вибіркового блоку «Облік і аудит в управлінні банками»

Звітність банків 3
Аналіз діяльності банків 4
Облік і аудит в установах Національного банку 4
Облікові технології банківських операцій 4
Разом за циклом 15
Дисципліни вибіркового блоку «Облік і аудит діяльності бюджетних установ»
Звітність бюджетних установ 3
Аналіз діяльності бюджетних установ 4
Державний фінансовий контроль в секторі загального державного управління 4
Облік та фінансова звітність за МСБО державного сектора 4
Разом за циклом 15
Дисципліни вибіркового блоку «Оподаткування діяльності суб’єктів господарювання»
Інформаційні системи і технології фінансового контролю 3
Аудит оподаткування підприємств 4
Податкове планування 4
Фінансовий моніторинг 4
Разом за циклом 15
Вибіркові дисципліни інших освітніх програм
Разом за циклом 5
Разом вибіркові  дисципліни 23

 

Загальний обсяг підготовки магістрів за ОНП становить 120 кредитів на основі бакалаврського рівня вищої освіти. Основні характеристики ОНП підготовки магістрів наведені в табл. 7.

Таблиця 7

Профіль освітньо-наукової програми підготовки  магістра  зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (фрагмент)

Повна назва Академічна кваліфікація: Магістр обліку і оподаткування

Професійна кваліфікація: Магістр-дослідник з обліку і оподаткування

Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки
Передумови Рівень вищої освіти: бакалавр
Можливість працевлаштування Робочі місця в державному та приватному секторах у сферах наукової та науково-дослідної діяльності, зокрема: викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник, аналітик тощо
Подальше навчання Можливість навчання за докторськими програми в туризмі, управлінні та адмініструванні, підприємництві
Інтегральна компетентність (ІНТ) Здатність ефективно вирішувати складні задачі в сфері обліку та оподаткування з використанням сучасних технічних засобів і новітніх методик та формування потенціалу особистого наукового й фахового вдосконалення в руслі глобальних тенденцій розвитку європейських та світових цінностей

 

Підготовка магістрів-дослідників за ОНП триває чотири семестри, загальний обсяг – 120 кредитів, з них 60 кредитів в першому і другому семестрах співпадають з ОПП магістрів-практиків. Дослідницька підготовка (наукова компонента) в ОНП обсягом 51 кредит ЄКТС включає: наукові дослідження та семінари за їхньою тематикою – 9 кредитів, практику за темою магістерської кваліфікаційної роботи – 12 кредитів, практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентації науко­вих доповідей – 4,5 кредити, навчально-дослідницьку практику – 6 кредитів, підготовку магістерської кваліфікаційної роботи – 18 кредитів та її захист – 1,5 кредити.

Кафедра обліку та аналізу спільно з кафедрою педагогіки та соціального управління у 2019 р. ліцензувала спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти.   Випускники спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» здобувають кваліфікацію: магістра – викладач обліково-економічних дисциплін і можуть працювати в середніх загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях на таких посадах: викладача, старшого вчителя, вчителя-методиста у сфері фінансово-економічної грамотності.

Для визначення набору студентів  у магістратуру беруться до уваги можливості реального працевлаштування випускників магістратури, зокрема, передбачувану кількість місць в аспірантурі кафедри, вакансій асистентських посад, наявність заявок на магістрів від наукових установ та інших потенційних замовників.

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти забезпечує здобуття аспірантом компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Підготовку доктора філософії зі спеціальності «Облік і оподаткування» ліцензовано у 2016 р.

Основні характеристики ОНП доктора філософії наведено в табл. 8. Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Таблиця 8

Профіль освітньо-наукової програми підготовки  доктора філософії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (фрагмент)

Повна назва кваліфікації Доктор філософії з галузі управління та адміністрування за спеціальністю облік і оподаткування
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом доктора філософії, одиничний, 58 кредитів ЄКТС  освітньої складової освітньо-наукової програми, термін освітньої складової освітньо-наукової програми – 2 роки
Передумови Рівень вищої освіти – магістр
Придатність до працевлаштування Робочі місця у державних та приватних вищих навчальних закладах, наукових і науково-дослідних установах на посадах викладачів та дослідників, на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на керівних посадах
Подальше навчання Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «доктор наук»
Специфічні характеристики кадрового забезпечення 100% науково-педагогічних працівників, задіяних до викладання циклу дисциплін, що забезпечують спеціальні (фахові) компетентності аспіранта, мають наукові ступені та вчені звання

 

Перелік навчальних дисциплін, які з згідно з освітньою складовою ОНП має освоїти  доктор філософії за дворічний період навчання, наведено в табл. 9.

Таблиця  9

Обов’язкові дисципліни освітньо-наукової програми підготовки  доктора філософії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Назва дисципліни Кількість кредитів

1.1. Цикл дисциплін,що формують загальнонаукові компетентності та універсальні навички дослідника

Філософія і методологія науки 4
Іноземна мова для академічних цілей, частина 1 4
Іноземна мова для академічних цілей, частина 2 4
Професійна педагогіка 4
Аналітичні та чисельні методи досліджень 4
Академічне підприємництво 4
Педагогічний практикум 3

1.2.Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності

Методологія наукових досліджень в обліково-аналітичній сфері знань 5
Новітні теорії в бухгалтерському обліку 5

 

Кафедра розробила варіативну частину ОНП з підготовки доктора філософії  зі спеціальності «Облік і оподаткування», яка визначає зміст професійної підготовки фахівця за переліком варіативних дисциплін та кредитів на їхнє вивчення (табл. 10).

Таблиця 10

Вибіркові дисципліни освітньо-наукової програми підготовки  доктора філософії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Назва дисципліни Кількість кредитів

Вибіркові дисципліни освітньої складової

  1. Цикл дисциплін, що формують загальнонаукові компетентності та універсальні навички дослідника
Ділова іноземна мова 3
Психологія творчості та винахідництва 3
Управління науковими проектами 3
Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав 3
Риторика 3
2. Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності
Обліково-звітна система в архітектоніці сучасної економіки 5
Концептуальні засади, методи та інструментарій податкового планування 5
Сучасні концепції та технології стратегічного аналізу 5
Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної діяльності 5
Методологічні засади аналізу і контролю розвитку підприємства 5
Моделювання інформаційних систем в обліку і оподаткуванні 5
Дисципліни за вільним вибором аспіранта
Дисципліна вільного вибору аспіранта 3

 

Аспірант має можливість обирати навчальні дисципліни, при цьому їхня частка повинна складати не менше як 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС.

ОНП підготовки доктора філософії передбачає проведення власного наукового дослідження, результати якого, оформлені у вигляді дисертації, мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється спеціалізованою вченою радою, постійно діючою або утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.