Evaluation criteria / Система оцінювання конкурсних робіт

Evaluation criteria for the papers submitted to the Competition of student research papers on accounting, taxation, analysis and audit 

N Evaluation criteria Points (max)
Evaluation of the paper’s content
1. Actuality of the research issue 10
2. Examination of scientific literature 10
3. Use of scientific research methods 10
4. The importance of theoretical research results 10
5. Elements of scientific novelty 10
6. The practical importance of the research results 10
7. Scientific style of the text, figures, tables, formulas, etc. 10
Total 70
Conference
8. Presentation of research results 10
9. Argumentation of scientific research results 10
10. Validity of answers to the jury’s questions 10
Total 30
100

 

Система оцінювання конкурсних робіт Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт із бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту у 2019/2020 навчальному році в Національному університеті «Львівська політехніка» 

п/н Критерії оцінювання Бали (максимальна кількість)
Оцінювання змісту робіт
1. Актуальність проблеми 10
2. Дослідження наукової літератури 10
3. Використання наукових методів досліджень 10
4. Важливість теоретичних результатів дослідження 10
5 Елементи наукової новизни 10
6. Практична значущість результатів дослідження 10
7. Стиль викладу та ілюстративність роботи 10
Разом 70
Конференція
8 Представлення результатів дослідження 10
9. Аргументованість наукових результатів дослідження 10
10 Обґрунтованість відповідей на запитання журі 10
Разом 30
100