Вимоги

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Текст: в текстовому редакторі MS Word, обов’язково збережений у форматі Word 97-2003.

Обсяг: тези доповіді 1-2 повних сторінки формату А4.

Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, інтервал – 1.1, абзаци – 1 см.

Поля: з лівого боку 3 см, з усіх інших боків – 2 см.

Оформлення тексту: у верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали     автора (-ів) (не більше 2-х), посаду (для студентів шифр групи), назву вищого навчального закладу, а також прізвище, ініціали, науковий ступінь, посаду наукового керівника.

Нижче через рядок (великими літерами жирним шрифтом) – назва тез доповіді.

Через рядок – основний текст, в кінці якого подається список використаної літератури з підзаголовком “Література”.

Список літератури подається з дотриманням бібліографічних вимог.

Посилання в тексті на літературу подається в квадратних дужках, наприклад: [3, с.10].

Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

Оргкомітет залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, що не відповідає вимогам.

 

2019. Конференції кафедри обліку та аналізу Львівської політехніки