Вимоги

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Текст: в текстовому редакторі MS Word, обов’язково збережений у форматі Word 97-2003.

Обсяг: тези доповіді 1-2 повних сторінки формату А4.

Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, інтервал – 1.1, абзаци – 1 см.

Поля: з лівого боку 3 см, з усіх інших боків – 2 см.

Оформлення тексту: у верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали     автора (авторів), шифр групи (для студентів), назву вищого навчального закладу, а також прізвище, ініціали, науковий ступінь, посаду наукового керівника.

Нижче через рядок (великими літерами жирним шрифтом) – назва тез доповіді.

Через рядок – основний текст, в кінці якого подається список використаної літератури з підзаголовком “Література”.

Список літератури подається з дотриманням бібліографічних вимог.

Посилання в тексті на літературу подається в квадратних дужках, наприклад: [3, с.10].

Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

Оргкомітет залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, що не відповідає вимогам.